Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu www.koagra.pl. (Polityka Prywatności).
   Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest usługodawca tj.:
   KOAGRA Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dusznicka 24 64-541 Podrzewie NIP 7872112096
  2. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
   Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.
 2. Zakres i cel zbieranych danych
  1. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w Serwisie, w szczególności:
 • w celu Rejestracji w Serwisie,
 • w celu składania i realizacji Zamówienia oraz sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym zbieranych automatycznie w toku wizyt w Sklepie Internetowym.
W celu realizacji Zamówienia Usługodawca zbiera następujące dane: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem. W celu Rejestracji Konta Klienta w Serwisie zbierane są następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), e-mail, Hasło. Usługodawca oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu, w tym w przypadku danych wskazanych w pkt. 2.2 i 2.3 dla realizacji Zamówienia lub Rejestracji Konta Klienta. Dane osobowe Klientów zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:
 • obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta Klienta.
 • sprzedaży Klientom Produktów oraz ich dostawy Klientom
 • obsługi procesu publikacji Treści i powiązanych z nim funkcjonalności,
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń,
 • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy, dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu,
 • dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów.
Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:
 • marketingu działalności Usługodawcy, w szczególności w celu organizacji promocji lub innych narzędzi marketingowych,
 • otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera.

Informacja o wykorzystywaniu plików Cookies. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu lub przez pliki Cookies. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta z Serwisu. Umożliwiają one:

 • utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
 • dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,
 • tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,
 • personalizację przekazów marketingowych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta z Serwisu. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.
Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.


 1. Prawa i obowiązki Usługodawcy
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  2. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.
  3. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji Zamówienia rozpatrzenia reklamacji, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom Produktów.
  4. Dobrowolność podania Danych Osobowych
  1. Podanie danych osobowych wymienionych w pkt. 2.5 jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji jednego lub więcej celów. Nie podanie wszystkich danych z pkt. 2.5 będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji tych celów za pośrednictwem Serwisu www.koagra.pl
  2. Okres przetwarzania Danych Osobowych
  1. Dane Osobowe zbierane w Serwisie będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu. W pozostałym zakresie uzasadnionym, celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Serwisu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte.
  2. Profilowanie Danych Osobowych
  1. W wyżej wymienionych celach Państwa dane będą profilowane, tzn. poddane automatycznej analizie przewidywań preferencji lub zachowań, aby dopasować spersonalizowane komunikaty reklamowe lub wiadomości e-mail. Państwa dane przekazane są podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu obsługujące nasze systemy teleinformatyczne i wykonujące usługi marketingowe. Przekazanie danych tym podmiotom może nastąpić w momencie rejestracji lub w czasie, przez który przechowywane są Państwa dane. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w obrębie Uni Europejskiej wyłącznie w zakresie na jaki pozwala prawo.
 1. Prawa i obowiązki Klienta
  1. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres skobierski@koagra.pl, zadzwonić pod numer telefonu 612956542 lub skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Koncie Klienta.
  2. W przypadku, gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail, SMS i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres skobierski@koagra.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, zadzwonić pod numer telefonu 612956542 i poinformować o cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Usługodawcy :KOAGRA Sp. z o.o. Sp. K. Ul. Dusznicka 24 64-541 Podrzewie
  3. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.
   Zabezpieczenie danych: Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych należy zgłaszać pod adres e-mail skobierski@koagra.pl